WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz do wypełnienia i odesłania tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 …………………………………………………………                                                                                                                  .......................................................

 Adresat:                                                                                                                                                                                     Miejscowość, data:

  [nazwa lub nazwisko i imię Klienta] 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Adres do zwrotu towaru: 

 [ulica, miejscowość, kod pocztowy]

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 e-mail kontaktowy:  [jeśli jest dostępny]

 …………………………………………………………………………..………………

        fax: [jeśli jest dostępny]

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  (Dz. U. z dnia  24 czerwca 2014 r. poz.827 z późniejszymi mianami)  odstępuję od umowy sprzedaży………………………………………….………… 

(przedmiot sprzedaży)  ………………………………………………………………………………..

zawartej dnia ……………………………………………………………  /dzień zakupu w Sklepie internetowym).

Jednocześnie proszę o zwrot ceny towaru w wysokości ………………………………… łącznie z kosztami wysyłki towaru ze Sklepu internetowego na mój adres, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma na adres /konto*……………………………………………………………………………………………

 Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony  na warunkach określonych w Sklepie internetowym w terminie 14 dni.

 

                                                                                                                     …................................................................

                                                                                                                               podpis Klienta

*Niepotrzebne skreślić