REKLAMACJA I GWARANCJA

Sklep jest zobowiązany do dostarczenia towaru walnego od wad.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie internetowym  towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany  w niniejszym regulaminie adres Sklepu.

W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia,   dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta  w związku  z wadą towaru.

Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w Postanowieniach ogólnych.