REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.salida.pl/sklep

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy Regulamin określa zasady i ogólne warunki zawierania umów sprzedaży na odległość za pomocą Sklepu internetowego,  prowadzonego przez „SALIDA” Spółka  z o. o.  w Makowicach 36,  58-100 Świdnica, NIP: 882-00-04-082, REGON 006105421, KRS 0000213820.

2) Kontakt ze sklepem odbywa się poprzez:

adres SALIDA Sp. z o.o. Makowice 36, 58-100 Świdnica

adres poczty elektronicznej magazyn@salida.pl

telefonicznie pod numerem +48 607 30 32 15 / +48 601 76 15 84 / 74 8335 352

faksem 74 8335 950

 II. OBJAŚNIENIA OGÓLNE

1) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2) Klient to osoba fizyczna lub osoba prawna, na rzecz której według Regulaminu może być przeprowadzana sprzedaż drogą elektroniczną.

3) Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę    zamówionego towaru.

4) Konto – przydzielona danemu klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego klient może dokonywać zakupu towaru.

5) Rejestracja - to czynność  dokonana przez Klienta przed dokonaniem zakupu, która umożliwi klientowi między innymi przejrzenie historii dokonanych zakupów,  otrzymywania od Sprzedawcy informacji o promocjach i upustach.

6) Towary oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

7) Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto  (zawierają podatek VAT).

8) Koszty przesyłki towaru do klienta pokrywa zamawiający (klient)

9) Na ostateczną wartość zamówienia składa się wartość zamówionego towaru oraz koszt dostawy towaru do klienta.

10) Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z klientem podczas sprzedaży za pomocą sklepu internetowego.

 III. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1) W celu utworzenia Konta Klienta, Klient może dokonać nieodpłatnej Rejestracji, która umożliwi mu szybszy kontakt ze Sprzedawcą.

2) Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3) W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4) W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5) W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6) Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7) Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany  w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 IV. ZAMÓWIENIA

1) Zamówienia poprzez sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godz. 15:00 w dni robocze, w soboty     oraz w niedziele i święta realizowane (rozpatrywane) będą najpóźniej w najbliższy dzień roboczy.

2) Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

3) Każde zamówienie będzie potwierdzone elektronicznie,  w szczególnych przypadkach telefonicznie.

4) Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie, formy płatności oraz czasu dostarczenia przesyłki. Zamówienia na towar oferowany w sklepie internetowym można również dokonać w n/p sposób:

Telefonicznie na numery podane na stronie sklepu, E-mailem na adres zamieszczony na stronie internetowej sklepu.

5) W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia Klient o powyższym fakcie zostanie poinformowany             w możliwie szybkim terminie, przy czym Klient może anulować bądź zmienić     takie zamówienie lub jego część.

6) Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie     jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie        oraz u dostawców. O powyższym fakcie Klient zostanie poinformowany.

 V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1)  Klient ma do wyboru formy płatności:

Zapłatę przelewem (przedpłata)

Zapłatę gotówką (przy odbiorze osobistym towaru)

Zapłatę gotówką przy odbiorze (pobranie)

2) Z chwilą wyboru przez Klienta zapłaty przelewem (przedpłata), zamawiający          ma 7 dni na dokonanie zapłaty, jeżeli w powyższym terminie zapłata nie wpłynie na konto sklepu to zamówienie zostanie anulowane.

 VI. WYSYŁKA TOWARU

1) Towar zostanie wysłany przez Sklep internetowy w terminie podanym przy potwierdzeniu realizacji zamówienia (e-mailem, SMS lub w szczególnych sytuacjach telefonicznie).

2)  Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub udostępnia do obioru osobistego w siedzibie Sklepu w Makowicach w godzinach od 7:00 do godz. 15:00    (po uprzednim kontakcie ze sklepem i potwierdzeniu, że towar gotowy jest do odbioru). Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w innych godzinach po telefonicznym uzgodnieniu.

3) Zastrzegamy, iż z powodu chwilowego braku towaru w magazynie lub innych przyczyn       od nas niezależnych możemy zamówienie zrealizować częściowo. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy      o tym Klienta.

4) Sklep na zakupiony towar przez Klienta wystawia fakturą VAT, która zostaje dołączona do przesyłki.

Dlatego  przy Rejestracji lub w zakładce informacja dla Sprzedawcy dane klienta należy do wysyłki uzupełnić pozycje nr NIP  i  PESEL (pozycja, która Klienta        nie dotyczy powinna być uzupełniona zerami).

5) Dostawa towaru dla Klienta odbywa się na jego koszt. Koszty wysyłki zostaną doliczone do faktury.

6) Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

VII. KOSZTY TRANSPORTU 

1) Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski

2) Koszty transportu zawierają koszty pakowania i wysyłki towaru.

3) Szczegółowe informacje dotyczące kosztów wysyłki w załączniku nr 1  niniejszego Regulaminu

 VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1) Jeśli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sklep przyjął jego zamówienie do realizacji, to transakcja jest nieważna.

2) Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014, Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

3) Aby prawnie odstąpienie było skuteczne, Klient powinien wysłać w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie tego oświadczenia przed jego upływem.

4) Oświadczenie może zostać przesłane pocztą na formularzu zamieszczonym pod koniec regulaminu i stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

5) Sklep akceptuje również własnoręcznie i odręcznie sporządzone oświadczenie o odstąpieniu od umowy w którym Klient informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy kupna towaru, może ono zostać wysłane drogą mailową na adres poczty elektronicznej sklepu: magazyn@salida.pl.                                       

6) Klient ma obowiązek  zwrócić  towar na adres Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 2 i 3. na własny koszt. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, nie może nosić śladów eksploatacji.

7) Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru (koszty wysyłki, właściwego zabezpieczenia i opakowania przesyłki).

8) Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca dokona odbioru towaru od Klienta na swój koszt.

9) W terminie 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan zwróconego towaru.

10) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru      lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11) W przypadku gdy Klient korzystający z prawa do odstąpienia od umowy wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Klientowi  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12) Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient o ile klient nie wyraził zgody na inny sposób zwrotu płatności     i który nie wiąże się dla niego z poniesieniem dodatkowych kosztów.

13) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku:

Naruszenia przez Klienta warunków w ust. 3 i 6. Wówczas odstąpienia od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 IX. REKLAMACJA I GWARANCJA

1) Sklep jest zobowiązany do dostarczenia towaru walnego od wad.

2) W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie internetowym  towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3) Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany  w niniejszym regulaminie adres Sklepu.

4) W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia,   dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta  w związku  z wadą towaru.

5) Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6) Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w Postanowieniach ogólnych.

 X. DANE OSOBOWE

Klient dokonując zakupów w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celach realizacji zamówienia.

Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i ich korekty oraz do żądania ich usunięcia.

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sklep.

 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2) Sklep zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Dla sprzedaży (umów zawartych) przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

3) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

4) Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia.